Privacy Reglement

Deze website wordt beheerd door Best Carwash BV, gevestigd aan Leuvensesteenweg 623, 1930 Zaventem. 

De hoofdvestiging van Best Carwash BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Best Carwash BV. 

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens laten ons toe om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wanneer ons onrechtstreeks persoonsgegevens worden bezorgd (bv. gegevens van aangestelden of contactpersonen die aan ons worden doorgegeven), gaat de partij die ons deze gegevens bezorgt, ermee akkoord de betrokken persoon te informeren over de verwerking, de doeleinden ervan en de rechten van de betrokkenen, zoals die voortvloeien uit dit reglement en de regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website: www.bestcarwash.be is een initiatief van:

Best Carwash BV
Leuvensesteenweg 623
1930 Zaventem
België

Btw-nummer: BE 0744.560.914
E-mail: info@bestcarwash.be
Telefoon: 02/486.64.39

Persoonsgegevens die wij verwerken

Best Carwash verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postcode/gemeente
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • (e-)ID
 • Nummerplaat wagen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboortejaar
 • Camerabeelden
 • Persoonsgegevens ingegeven in het “Bericht” veld bij het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Best Carwash (bv. tijdens correspondentie)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestcarwash.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. Best Carwash verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Best Carwash verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • omdat je ons de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken; 
 • omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Best Carwash; 
 • omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten; 
 • omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Best Carwash; 

dit alles onder meer om de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. 

Meer concreet gebeurt de verwerking uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou, het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de dienstverlening van Best Carwash.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten en diensten; persoonsgerichte en specifieke producten en diensten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Het afhandelen van de administratie bij de aankoop van een abonnementsformule.
 • Marketing doeleinden.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Best Carwash en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Best Carwash zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Best Carwash. Deze persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen.  Best Carwash treft passende technische en organisatorische voorzorgen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

Opslag gegevens

Best Carwash bewaart en gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je je uitschrijft voor een van onze abonnementsformules of mailing, zullen jouw persoonlijke gegevens hierbij permanent verwijderd worden. Nadien kunnen je gegevens enkel geanonimiseerd gebruikt worden voor interne analyses of rapportages. Inactieve accounts verwijderen we na 5 jaar automatisch. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Best Carwash neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Best Carwash) tussen zit. 

Gebruik van camerabeelden

Best Carwash maakt gebruik van camerabeelden in en rond haar gebouwen. Deze beelden worden enkel en alleen gebruikt ter identificatie en worden niet langer bewaard dan 1 maand tenzij het langer bewaren van dit beeldmateriaal noodzakelijk is voor een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Best Carwash neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat enkel personen die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn, toegang krijgen tot deze persoonsgegevens en dit enkel voor zover de toegang strikt noodzakelijk is (bv. doorgifte aan politie- of gerechtelijke diensten dan wel verzoek tot inzage beelden door de betrokkene). In ieder geval zijn deze personen gebonden door een discretieplicht. Best Carwash verbindt er zich in ieder geval toe om hierbij de regelgeving vervat in de GDPR en de Wet van 21 maart 2007 (Camerawet) na te leven. 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Best Carwash zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Best Carwash en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, optimalisering en update van de website, hosting). Indien het noodzakelijk is dat Best Carwash in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacy Reglement. 

Indien u het gebruik van derde partij cookies (“third party cookies”) op onze website aanvaardt, dan worden uw persoonsgegevens [zie boven] gedeeld met derden teneinde u op maat gemaakte reclame te kunnen aanbieden. Voor meer informatie over de manier waarop wij met cookies omgaan, kan u ons cookiebeleid raadplegen onderaan onze website of via deze link.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Best Carwash je persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Best Carwash hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten

In alle overige gevallen zal Best Carwash uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft verkregen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Jouw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@bestcarwash.be:  

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens 
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van jouw persoonsgegevens 
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) 
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover daartoe enige grond bestaat 
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens 
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. 

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Best Carwash. 

Om jouw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan je schriftelijke aanvraag per e-mail of per post. 

Best Carwash  zal je aanvraag  beantwoorden binnen redelijke termijn en uiterlijk binnen 30 dagen. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Best Carwash jouw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan jouw aanvraag in handen heeft. 

Beveiliging persoonsgegevens

Best Carwash verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens. 

Tot slot, zal de veiligheid van jouw account ook mede afhangen van de geheimhouding van jouw wachtwoord om toegang te krijgen tot je account via de website. Best Carwash zal nooit vragen om jouw wachtwoord zodoende je ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer je jouw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven je aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via jouw wachtwoord toegang verkrijgen tot jouw account en jouw persoonsgegevens. In dat geval ben je zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van jouw account. Best Carwash raad je dan ook ten stelligste aan wanneer je vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot jouw account je wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen. 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij jouw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. 

Update Privacy Reglement

Best Carwash is gerechtigd om deze Privacy Reglement te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Reglement wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Elke aanpassing zal worden gepubliceerd op onze website www.bestcarwash.be en bij het eerstvolgende gebruik van de Best Carwash dienstverlening. Als u toch niet tevreden bent over hoe Best Carwash omgaat met jouw privacy, kan je altijd contact opnemen met de  Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan als volgt worden bereikt: 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

contact@adp-gba.be